Q U I
S O M ?

Escola Saludable és una entitat de lleure formada per professionals de l’educació, la salut, i l’alimentació, que neix
amb la finalitat principal d’aconseguir el benestar dels infants mitjançant un servei 360º, és a dir, cuidant cada
detall de l’entorn de l’infant aportant-li benestar, salut i alhora lleure educatiu i de qualitat.

V I S I Ó

Volem ser el primer referent a Catalunya com a servei integral per a escoles, als àmbits de l'alimentació, la salut
i el Ileure. Aquests aspectes es troben clarament molt interelacionats i per tant, manca l'aparició d'una entitat
que els pugui tractar de forma coordinada, com un tot amb personalitat pròpia.

M I S S I Ó

Es satisfà les necessitats dels infants, referldes a diferents àmbits perifèrics a l'educació a les aules, però de
gran importància per al seu desenvolupament tant físic com psicomotriu.

De forma col·lateral, també Incorporem elements d'ajuda a les familles i personal docent, referits a rallmentacIó,
la salut I el Ileure, que puguin ajudar en la detecció de problemes, o a l'explicació de certs comportaments a
les aules i/o a la vida familiar. Per aquest motiu, és molt important estar en contacte amb el personal docent
i facilitar-li informacló rellevant dels altres àmbits.

ALIMENTACIÓ:

Contribuim al desenvolupament saludable dels Infants i ajudem a fer més atractiva l'ingesta
de diferents aliments que, al llarg de la hIstorla han estat una tasca molt difícil per a moltes
familles, amb una culna dinàmica i innovadora que dona un toc de culna d'autor adaptada als
infants. L'espai d'alimentaclo també s'ha de reforçar amb uns objectius respecte a hàbits
vinculats a la salut, dintre de l'espai de menjador, i amb unes activitats lúdiques i pedagógIques
que ajudin a complementar pedagógicament l'espai del mig dia.

SALUT:

Donarem pautes de possibles soluclons referides als problemes més habituals de la població
infantil, amb un reforç de visites presencials amb el nostres metges.

LLEURE:

Organitzem les activitats extraescolars, colònies, esplais i stages temàtics, sempre sota
un eix educatiu comú i sempre amb la supervisió del personal docent, que contribueixi
a un desenvolupament saludable dels infants.

V A L O R E S
Los valores que promocionamos dentro de nuestra organización, también los queremos hacer extensivos
a todo los proyectos con los que colaboramos.
COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO:
Las palabras naturaleza y medio ambiente deben estar presentes en nuestro vocabulario y pensamiento más habituales
Hemos de respetar el entorno y sobre todo convivir de forma saludable. Reciclar, potenciar las energías alternativas
o conocer mejor nuestro entorno natural, son actividades que deberíamos considerar habituales en nuestra vida
del dla a día.
PROMOCIÓN DE SALUD:
La salud no es sólo un estado físico bidimensional, sino el conjunto de tres elementos que la convierten en
un concepto tridimensional:

Física, mental y social.
- SALUD FÍSICA:
Debemos ser responsables con nuestro cuerpo y mantenerlo en buen estado.
- SALUD MENTAL:
Debemos buscar el equilibrio mental para poder ser mejores en nuestra vida y poder aportar serenidad a
nuestro entorno.
- SALUD SOCIAL:

Debemos buscar unas relaciones saludables con las personas, creando ambientes relacionales respetuosos
y serenos, desarrollando habilidades sociales como la empatía o la asertividad.