D E S T I N A T A R I S
INFANTS I JOVES DE 3 A 18 ANYS
Oferim diferents tipus d'extraescolars destinades a infants i joves d'entre 3 i 18 anys,
que els trobarem dividits segons la tipologia d'activitat.

O B J E C T I U S
I
A C T I V I T A T S

Els infants i joves passen moltes hores del dia fent classes al centre escolar. Per aquest
motiu plantegem un projecte d'extraescolars disteses i divertides, que els ajudaran a
potenciar la seva creativitat, i a aprofundir algunes temàtiques en concret.
Totes les activitats partiran del joc, és a dir, posarem en pràctica l'»aprendre
jugant». Amb el joc, els infants estan més tranquils i còmodes i així, els és més
fàcil d'entendre allò que tracten.

ACTIVITATS DISTESES
I DIVERTIDES!

Les activitats destinades a joves d'entre 13 i 18, estaran més enfocades
al repàs de matèries i a tot allò que els pugui ser més útil per als seus
estudis. Som conscients que el joc no seria del tot útil per aquest tipus
d'activitat; per això apostem per unes sessions dinàmiques que ajudin al
jove a no caure en la monotonia. A banda, els servirà per veure
l'extraescolar com un espai ben diferenciat de l'escola o institut.

DELS 13 ALS 18 ANYS...

M O D A L I T A T S

D' E X T R A E S C O L A R S

Activitat pensada per a infants d'entre 3 i 5 anys que
té l'objectiu de practicar la psicomotricitat, a través de
la gimnàstica, la música, el circ, el teatre i els jocs més
tradicionals del lleure.Així doncs, saltaran, correran,
ballaran, jugaran amb textures,amb diferents
materials gimnàstics...

CALAIX DE SASTRE:

L L E U R E

A PINTAR!:

Destinada a infants d'entre 3 i 12 anys. Cada grup
d'edat desenvoluparà les arts plàstiques segons les
seves capacitats, però tots ells tindran el mateix
objectiu de conèixer les diferents disciplines
artístiques, tan per si soles o barrejant unes i altres.
No es tractarà que els infants facin uns tallers
perfectes, sinó que puguin obrir la ment al màxim i
deixin de banda els estereotips estètics.

A JUGAR!:

PLAYING ENGLISH:

Extraescolar per a infants d'entre 6 to 12 anys que
vulguin conèixer i gaudir del lleure tradicional. Els
infants cada vegada tenen menys temps per jugar.
Per això es vol oferir un espai d'imaginació i jocs
que els serveixi per esbargir-se, ser creatius i
divertir-se. Aquesta filosofia l'aproparem a les
famílies, convidant-les un cop al trimestre a jugar
amb els seus fills i filles. D'aquesta manera podran
compartir un nou espai i noves i divertides experiències.

Aquesta és una activitat extraescolar destinada als
infants d'entre 6 i 12 anys que vulguin fer un repàs
de la llengua anglesa. Tot es plantejarà a partir de jocs
i dinàmiques que faran més fàcil l’assimilació dels
conceptes. A més, no tindran la sensació d’estar en una
acadèmia d’anglès, sinó que aprendran jugant, perdran
la por a la llengua anglesa i, sobretot, practicaran allò
que els serà més útil per al futur: el speaking.

Destinades a infants d'entre 6 i 12 anys, amb l'objectiu de desenvolupar el treball en equip i la creativitat individual. Amb
les activitats esportives, els infants podran millorar el seu estat físic, les capacitats motrius i, tanmateix, aprendran sobre
el benefici de l'esport. No es donarà vital importància al guanyar o al perdre, sinó que es plantejarà l'activitat perquè els
infants es diverteixin, valorin l'esforç, i la cooperació entre els membres del grup.

E S P O R T I V E S

BÀSQUET

FUTBOL

GIMNÀSTICA RÍTIMICA

HIP HOP

PATINATGE

S'ofereix un reforç de continguts per a joves d'entre 13
i 16 anys. L'objectiu serà millorar allò tractat a classe,
aprofundir conceptes, i ampliar-los amb raonament.
Ajudarem als joves a tirar endavant les tasques diàries,
apropant-los tècniques d'estudi, i altres eines que els
serveixin per a la pròpia organització.

REPÀS GENERAL D'ESO:

R E P À S

ENS PREPAREM PER LA "SELE":

Extraescolar per a joves d'entre 17 i 18 anys que estiguin
cursant qualsevol de les branques del Batxillerat.
L'objectiu serà preparar-los per a la selectivitat. Es
repassaran les matèries i els continguts, però sobretot,
s’analitzaran models d'exàmens passats per veure com
els hauran d’encarar. També es donaran eines per
afrontar i gestionar els nervis dels dies de Selectivitat.

D E

M A T È R I E S