D E S T I N A T A R I S
INFANTS DE 5 A 16 ANYS
El servei de colònies d'estiu està destinat a infants d'entre 5 i 16 anys que vulguin passar
10 dies fora del seu entorn habitual i que vulguin viure noves experiències en una casa
enmig de la natura.
O B J E C T I U S
I
A C T I V I T A T S

Totes les nostres activitats estan enfocades al medi; d'aquesta
manera l'infant deixa de veure'l com un simple entorn i passa
a ser aquell tot d'on ell en forma part íntegra i d'on en pot
extreure molts beneficis. Així doncs, gimcanes, jocs de nit,
esports d'aventura, excursions, piscina...seran les principals
protagonistes i prendran cohesió sota un eix d'animació
(vinculat a la natura i als seus recursos).
LES ACTIVITATS

L'activitat estrella però serà la introducció a l'acampada. Els
infants de 8 a 16 anys passaran una nit de campament perquè
puguin saber el que realment és viure enmig de la natura i puguin
desenvolupar el sentit de l'esforç i la supervivència.
Per altra banda, anant de colònies es trenca la rutina diària per
viure en una casa on es relacionen amb altres infants, i on han
de tirar endavant tasques diàries col·lectives. Tot plegat, unes
colònies per a que els infants es puguin socialitzar, desenvolupar
la seva autonomia, cooperació i convivència.
INTRODUCCIÓ A L'ACAMPADA